måndag 15 juni 2015

Lisa Holms försvinnande, pressens etik och försvarsmaktens hemligheter

Det är dagen efter helgen efter att Lisa Holm slutligen, efter nära en veckas eftersökningar hittats död. En ryslig historia ur vår samtid som engagerat många. I sin iver att vara "först med det senaste" har tidningar och övriga media försökt att överträffa varandra med spekulationer om vad som har hänt och varför.

Jag tänker egentligen inte skriva särdeles mycket om just fallet Holm. Jag tycker att det - än så länge - ligger för nära i tiden och jag känner mig själv, säkerligen som många andra - för själsligt närvarande i tragedin. Att ett ens barn försvinner för att efter nästan en vecka hittas mördad är givetvis något som varje förälder rankar högst upp på listan över "tankar jag inte vill tänka".

I historien - och bland de spekulativa artiklarna - kom emellertid en historia att berättas (av GP, Expressen och Aftonbladet bl.a.) - där det antyddes att Lisa Holms försvinnande kunde ha med faderns arbete att göra. Och just den publiceringen tycker jag kräver en egen bloggpost.


Enligt GP:

"Pappan ingår i en militär grupp vid den svenska försvarsmakten som är utbildad och utrustad för uppgifter som ordinarie militär av olika orsaker inte kan lösa. Specialförbandets medlemmar måste räkna med att befinna sig i riskfyllda miljöer utomlands med fokus på strid och underrättelse.
- Om han ingår en sådan grupp hanterar han uppgifter som är både känsliga och hemligstämplade, kommenterar en annan källa.
Om Försvarsmakten har höjt säkerheten kring medlemmarna av det specialförband där pappan arbetar, är oklart.
- Om vi vidtar åtgärder vid hot mot vår personal, antingen i utomlands eller här hemma, är ingenting vi kommenterar överhuvudtaget, det ligger lite i sakens natur, säger presschefen Philip Simon."

Det handlar alltså om SOG - Särskilda OperationsGruppen. Och om Lisa Holms pappa tillhörde den i fredags gör han det inte idag. Det går helt enkelt inte. Hans placering där är nämligen kvalificerat hemlig. Hans identitet är hemlig - till och med för personal i försvarsmakten. Och det finns ett skäl till det. Den anses skyddsvärdig. Är den nu röjd kommer han att avskiljas från förbandet. Att publicera de här uppgifterna omöjliggör alltså mannen att fortsättningsvis tjänstgöra i den befattning du, jag och andra skattebetalare har betalat honom för. Betalat utbildning för. Betalat skydd för.

Nu är i och för sig det illa nog - men här begår GP ett annat riktigt allvarligt fel - förutom att man omöjliggör mannens vidare tjänstgöring i sitt hemmaförband - man utsätter nämligen Lisa Holm själv för fara genom att publicera de här uppgifterna - liksom övriga anhöriga till familjen.

Genom att avslöja den här informationen stressar man upp kidnapparen/kidnapparna som plötsligt blir varse att man "tagit fel tjej" när man tagit dottern till en specialförbandsoperatör. En människa som just genom den befattningen tränats i (och möjligen använts vid) just skarpa gisslanfritagningsoperationer och kontraterroristverksamhet. För att de-eskalera situationen lämnas gärningsmannen/männen bara med ett enda rimligt val. Döda gisslan, gömma kroppen och hoppas på att man kan lämna landet så fort sökandet blåst över. Jag vill inte själv spekulera om så faktiskt är fallet - men det är rimligt att tro att om Lisa Holm levde när uppgifterna publicerades är just publiceringen av dem orsaken till hennes död.

Dessutom är det ju - genom att avslöja mannens förbandstillhörighet - en veritabel inbjudan till främmande makt att på olika sätt försöka påverka mannen att lämna ut (hemlig) information. Typexempel på sådana påverkansoperationer är att t.ex. ta ny gisslan i familjen (som frun), eller att kidnappa och tortera mannen själv tills dess att han avslöjar vad han vet - t.ex. om SOGs uppbyggnad eller genomförda eller pågående operationer.

Rimligen har inga sådana här överväganden gjorts i fallet då man bedömt att man kan/bör/ska publicera - det vore givetvis orimligt att tro att man enbart av "klickjakt" vad det gäller den här sortens publiceringar helt struntat i vad det skulle kunna för konsekvenser. Det högst troliga är att publiceringen inte är gjord i avsikten att ställa till skada utan bara är ett resultat av obetänksamhet eller okunnighet - i varje fall hoppas man ju det. 

Icke desto mindre verkar det här med pressetik i princip alltid mynna ut i att pressens företrädare hävdar sin grundlagsskyddade rätt att i "allmänintresse" publicera - även om uppgifterna - som i det här fallet - bevisligen både är skadliga och rimligen saknar "allmänintresse".  (En formulering jag föreslagit för journalister som skrivit om det här eller vidarepublicerat artikeln är "Polisen utreder om det föreligger någon form av hotbild mot någon i familjen", vilket möjligen är så långt som ett allmänintresse skulle kunna sträcka sig - snarare än den nu rätt spekulativa skrivningen och där man medvetet avslöjar en av försvarsmaktens hemligaste soldater). Kritik mot publiceringarna viftas i princip uteslutande bort som "näthat" eller "rasism".

Jag varken "hatar" eller är rasist - och låt det här bli allmänt känt: Jag tycker att publiceringen var gravt olycklig ändå - av just de ovan nämnda skälen.

Frågan är om det förutom att vara grovt oetiskt och ytterst olämpligt också är olagligt? Enligt tryckfrihetsförordningens 7 kapitel kan man läsa:


"3 § Om någon lämnar meddelande, som avses i 1 kap. 1 § tredje
stycket, eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till
framställning, som är avsedd att införas i tryckt skrift,
såsom författare eller annan upphovsman eller såsom utgivare
och därigenom gör sig skyldig till
1. högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig
befattning med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi,
landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till
sådant brott;
2. oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är
tillgänglig för envar eller tillhandahållande av sådan
handling i strid med myndighets förbehåll vid dess
utlämnande, när gärningen är uppsåtlig; eller
3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som
angivas i särskild lag,
gäller om ansvar för sådant brott vad i lag är stadgat."

Och här skulle jag gärna se att försvarsmakten anmäler det inträffade och att utgivningen prövas rättsligt - den här gången mot tryckfrihetsförordningen snarare än som härförleden - då DN fick "rätt" mot försvarsmakten efter att skyddsvakter med stöd i skyddslagen konfiskerat fotograferat material tagna på ett militärt skyddsobjekt. I HD-domen gjordes klart att yttrandefrihetsgrundlagen i det här fallet skulle gå före värderingen av skyddsvärdet enligt skyddslagen och DN fick efter HD-domen (av en oenig domstol) tillbaka sina fotografier.

Således är inte skyddslagen ett gripbart verktyg i verktygslådan - yttrandefriheten väger tyngre. Möjligen är emellertid tryckfrihetsförordningen lägre hängande frukt här - och GP, Expressen och Aftonbladet (som alla publicerat den här uppgiften) skulle kunna dömas? Dessutom skulle det i förlängningen kunna utmynna i bättre utbildning för journalister - där just "allmänintresse" och pressfrihetens gränser kan vägas mot människors behov av skydd, sekretess, men också etik, moral och fingertoppskänsla.

Jag tror att vi alla skulle tjäna på det.28 kommentarer:

 1. Jesper läs handbok sekretessbedömning sär framgår det att enskild persons identitet vid SF inte är kvalificerat hemlig endast hemlig och placerad i avsevärt lägre informationsäkerhetsklass. Dock håller jag med om att denna information om familjen inte är ett allmänintresse även om allmänheten är intresserad

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för tipset. Ska läsa den.

   Radera
 2. Intressant och klockrent. Man ska akta sig noga för vad man skriver och publicerar det har jag alltid sagt. Det kan få obehagliga följder. Gäller givetvis inte bara det militära utan i största allmänhet.

  SvaraRadera
 3. Bra skrivet. Jag delar din upprördhet över pressens usla hantering av denna sak. Dels är det illa skött att de facto publicera hemlig information (en operatörs identitet), dels är det synnerligen oskickligt att oavsett sekretess publicera uppgifter som kan tänkas inverka på händelseförloppet i pågående utredning. Precis som du skriver.

  Däremot tror jag inte att saken kommer att gå till domstol. Röjandet av en operatör (eller vilken befattning han nu kan ha haft) är visserligen allvarligt för den enskilde och för förbandet, och det orsakar kostnader för det allmänna så som du beskriver eftersom den aktuelle operatören inte längre kan göra det han är utbildad för o.s.v. Betydelsen för rikets säkerhet av att en enda operatör blir känd kan emellertid knappast vara så oerhört stor.

  Av de brott som räknas upp i citatet ur TF ovan, är det bara grov obehörig befattning med hemlig uppgift som skulle kunna komma på fråga. Detta brott återfinns i brottsbalkens 19 kap 8 §, där man bl.a. kan läsa att "Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom." Min lekmannabedömning är att inget av dessa kriterier är uppfyllt i det aktuella fallet.

  En åklagare får inte väcka talan om han inte räknar med fällande dom. Om det inte är rätt säkert att ett grovt brott begåtts, kommer saken alltså aldrig att komma upp i rätten.

  Att något är juridiskt sett tillåtet (i bemärkelsen inte straffbart) gör det ju inte automatiskt bra, önskvärt eller lämpligt. För pressens del gäller det som kallas "god publicistisk sed" och ett antal yrkesetiska regler. Personligen bedömer jag att den aktuella publiceringen kan ha brutit mot regeln om att vara försiktig med att publicera namn (eller andra uppgifter som gör identifiering möjlig), som återfinns bl.a. på Allmänhetens pressombudsmans webbplats. Det kan finnas andra regler som kan vara aktuella.

  Återstår att se om PO tar upp detta till granskning, antingen på eget initiativ eller efter anmälan. Man kan ju alltid hoppas. Röjningen av en hemlig identitet måste rimligtvis vara klandervärd.

  SvaraRadera
 4. då kanske det inte kan vara så svårt att räkna ut vilka avskräde till murvlar som var i familjens trädgård heller...

  SvaraRadera
 5. Normalt när det gäller tryckfrihetsmål åberopas åtal för otillåtet offentliggörande i tryckt skrift innebärande vårdslöshet med hemlig uppgift.

  Enligt min lekmannabedömning har kriterierna för detta uppfyllts.
  Det finns prejudicerande domar som om domstolen funnit att hemlig uppgift röjts inneburit fällande dom.
  Nyckeln till fällande dom är att sekretessen måste väga tyngre än intresset att informera allmänheten.
  Min uppfattning är att det i detta läget inte var av vikt att meddela allmänheten detta.
  Dessutom påverkar det utredningen att uppgifterna röjts.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för klargörandet. Är inte särdeles bevandrad i juridiken. Tack.

   Radera
  2. OM Lisa Holm dödades på grund av att pappans operatörsstatus röjdes så bör väl även "vålande till annans död" kunna åberopas!!

   Radera
 6. Det som förbryllar mig är att tidningen känner till detta om det är så hemligt att inte ens försvarsmakten känner till det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åh. Det är klart att det _finns_ människor som "känner till det här" - men det är inte allmän kunskap vem som är tjänstgörande vid förbandet - ens för vem som helst inom försvarsmakten. Detta givetvis pga det tidigare nämnda skälet - det anses "skyddsvärdigt" just därför att de här soldaterna skulle kunna utsättas för olika påverkansoperationer - och just för att skydda deras anhöriga.

   Informationen kommer ju från tidningen själv från "en källa inom polisen" - som givetvis har utrett saken, annat vore tjänstefel.

   Problemet är väl möjligen snarast att A) polisen uttalat sig (även om vi aldrig kommer få reda på vilken polis som uttalat sig) men framförallt B) tidningen har hanterat den informationen ovarsamt. Förmodligen (förhoppningsvis) av okunskap.

   --

   Ett tänkbart scenario här - för hur informationen hamnat i tidningen - är att någon inom familjen blivit tillfrågad om "har ni någon hotbild mot någon av Er inom familjen?" av en polis. Man har sedan nystat i vad den kan tänkas vara.

   Samma polis som ställer frågorna, eller någon som läst förhörsprotokollet får sedan frågor från journalister (eller tipsar själv pressen) och för uppgiften vidare. Det är givetvis ett tjänstefel - men polisen är här skyddad av källskyddet - och det kommer aldrig att få efterforskas av lagvårdande myndigheter vem som lämnat uppgiften. Journalisten kör givetvis med "en bra story" - och tänker inte vidare på vad publiceringen kan medföra.

   Radera
  2. Som alltid när en svensk inte tiger... Det är någon som pratat med pressen. Kanske någon granne som gissat sig till vad han jobbat med, kanske någon annan. Det är ju knappast FM Som gett media de uppgifterna.

   Radera
 7. Om nu kvällspressen kan få fram dessa uppgifter kan ju garanterat främmande makt göra samma sak, således är din upprördhet helt ogrundad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad får dig att tro att främmande makt skulle få fram uppgifterna om ingen berättade - antingen för främmande makt, eller pressen.

   Kvällspressen fick ju inte fram uppgiften ur tomma luften - och fick den inte från försvarsmakten.

   Vidare finns väl - även fortsatt - skäl till oro? Inte minst för anhörigas liv och hälsa?

   Fara för liv borde väga tyngre än tillfälliga klick/sålda lösnummer?

   Radera
  2. Klart främmande makt kan få tag på den här informationen, har du hört talas om spioneri...?

   Radera
  3. Med den synen finns det ju ingen anledning att försöka hemlighålla något eller använda sekretess överhuvudtaget. Snäpp upp er! /Sergeanten

   Radera
 8. Vi får väl hoppas att försvarsmaktens elitförband inte är fullt så amatörmässiga som du får det att låta, annars ligger vi nog illa till om ryssen kommer...

  SvaraRadera
 9. Mailade till Cecilia Krönlein på GP när jag hade läst artikeln:
  13:e juni
  "Hej!
  Jag läser er artikel (http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2744823-ett-av-polisens-spar-pappans-militara-uppdrag) och förbryllas över hur dåligt omdöme man kan ha som journalist. Om pappan verkligen jobbar med det ni säger (eller det eran, naturligtvis helt anonyma, källa påstår) så är det förmodligen så att han precis har blivit bortkopplad från sina ordinarie arbetsuppgifter, det måste kännas bra för honom att först förlora sin dotter på grund av en eller flera vidriga människor och sedan förlora sitt jobb på grund av en eller flera asgamar till reportrar.

  GP börjar framstå som lite av en sensationstidning, i paritet med Damernas Värld eller Hänt Extra..." mvh osv osv

  Hennes svar:
  "Hej!
  Tack för ditt mejl. I alla publiceringar görs givetvis avvägningar utifrån den aktuella situationen vid publiceringstillfället.
  I det här fallet finns en mängd uppgifter vi inte publicerat just med hänsyn till de närmast berörda. Att ett av polisens spår, enligt våra källor, hade en direkt koppling till pappans militära uppdrag var dock så pass intressant att vi ansåg det vara av vikt att kunna berätta det. Vi valde däremot bort många detaljuppgifter även rörande den uppgiften.
  Enligt min mening var det högst relevant att redovisa de olika teorier som polisen, enligt våra källor, arbetade efter.

  Dessvärre har det nu visat sig att Lisa Holm mördats. I skrivande stund är omständigheterna kring mordet, motivbild etc fortfarande okända.

  Vad som egentligen låg bakom kommer förhoppningsvis att klarna framöver.
  Just nu går alla mina tankar till Lisa Holms anhöriga och deras fruktansvärda förlust. "


  Mitt svar var en länk till det här blogginlägget.

  Jag kan i alla fall hålla med henne om en sak: Just nu går alla mina tankar till Lisa Holms anhöriga och deras fruktansvärda förlust.
  Jag var där och lade ett fång med blommor utan för caféet där Lisa jobbade. Kändes som ett värdigt sätt att fira sin födelsedag.

  SvaraRadera
 10. Problemet är att journalister i grund och botten har en uppfattning om att de lagar som gäller oss vanliga dödliga inte gäller journalister eftersom deras existens och jobb är så oerhört fint och viktigt för demokratin, tillsammans med en total brist på självkritik och en mycket stark kåranda.

  De är med andra ord generellt svin som alltid stöttar varandra och hela kollektivet vänder direkt taggarna utåt vid minsta lilla kritik. Mest talande tycker jag var något som sades i samband med den så kallade Schenström-affären år 2007, om ni kommer ihåg den, då den borgerliga statssekreteraren Ulrika Schenström fångades på bild av Aftonbladet pussandes TV4s politiska reporter Anders Pihlblad. Chefen för TV4:s Nyheter sa då: "Det är obehagligt med smygtagna bilder där journalister bevakar andra journalisters kontakter." Så en uppsättning regler gäller för journalister när de bevakar pöbeln, en annan uppsättning regler gäller när de (helst inte alls) bevakar varandra. Och att tränga sig inni familjens trädgård. Svin, var ordet.

  För övrigt önskar jag den polis som avslöjade detta förmedia, för han/hon måste förstått vad det innebar, en framtid som mest består av lidande.

  SvaraRadera
 11. Bra skrivet. Andras säkerhet går före tillfällig egoistisk bekräftelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då kastar du sten i glashus eftersom du var en av de drivande bakom Lexbase (enligt dagens nyheter), och det är inte så bra att sitta som nämndeman i Tingsrätt samtidigt som du hade en omtalad video där du kutade omkring med pistol till låten bad-boys.

   Vad gäller Cecilia Krönlein på GT så är hon nyss fälld för ett liknande fall där hon röjde en våldtagen kvinnas identitet:
   http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/03/27/hd-faller-gp-journalister-for-brott-mot-tystnadsplikten/

   Vad gäller fallet Lisa så verkar det funnits en hotbild, där Lisa kan ha blivit förväxlad, där just publiceringen av GT kan ha medfört hennes död, då kroppens temp påvisade att hon varit död i c:a 1 1/2 dygn efter det att hon påträffats avliden. Ni får mer utförligt den 28 Juli i detta ärende.

   Radera
  2. Angående att hon ska ha varit död i ett och ett halvt dygn efter att hon hittades så antar jag att du menar innan hon hittades.
   Hur länge hon hade varit död är inget som har hört förut, inte utåt i alla fall. Du verkar insatt, är detta något du faktiskt vet? Och 28 Juli (omhäktningsdag/anhållandedag?) kommer mer information?

   Radera
  3. Att kunna fastställa dödsorsak innan man sett på hur de naturliga temperaturvariationerna ser ut på fyndplatsen låter lite väl avancerat, att påträffa någon eller något som stått i solen med ett mörkt gassande tak eller något som varit i skuggan gör det oerhört svårt att utifrån temperatur ställa en korrekt sådan tillbakaräkning. Snarare kan det väl vara sådant som tar du och ganska stora resurser för det omfattar en multitud av variabler i flera skikt för att kunna fastställa tidpunkten.

   I övrigt kan man undra hur sådana uppgifter av säkerhetsklassad natur kommer fram att skylla på urskiljningslösa journalister är lätt, men jag har inte sett att det på något vis eller sätt någonsin skulle kunna rucka en effektiv organisation som håller tätt. Har du? Är det ens möjligt rent tekniskt? Det är en olycklig läcka men i första läget så långt är det nog klart.

   Med en högre hotbild aktiverad krävs utan tvekan en säkerhet på att själva organisationen håller tätt och inte läcker som ett såll om personliga familjeuppgifter, det är A och O till Ö i systemtänkandets arkeologi, att tänka som enhet i com-and-do insats.

   Radera
 12. Är de anmälda?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte en aning? Antar att pressens egna företrädare inte direkt slår upp i tidningen/rapporterar i TV om så vore fallet. Försvarsmakten själva brukar aldrig kommentera sådant här OM det förekommer en utredning, så där lär vi inte heller få veta om det inte kommer upp i en domstol så småningom. Återstår om pappan själv anmält - då lär vi få reda på det vid en eventuell förundersökning.

   Men kort svar: "Jag vet inte".

   Radera
 13. Läs gärna denna text gällande Försvarsmakten möjlighet att lagföra spridning av hemlig verksamhet.
  http://cornucopia.cornubot.se/2015/06/forsvarsmakten-kan-fortfarande-stoppa.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för tipset. Det verkar som om vi kommit till samma slutsats (fast i olika fall). Det verkar således vara en framkomlig väg.

   Radera
 14. Läs gärna juridikprofessorn Mårten Schulz ledare om mediernas behov av självkritik i Allehanda.se: http://www.allehanda.se/opinion/ledare/medier-utan-sjalvkritik

  SvaraRadera